KÁPOLNÁNK

2020 nyarán megkezdtük kápolnánk és a vasadi katolikus múlt fellelhető anyagának összegyűjtését. Kevés és töredékes, néha egymásnak ellentmondó feljegyzésekre találunk. Gyűjtő munkában vagyunk. Az alább található feljegyzések ennek a lassan alakuló képnek töredékei. Most még látszólag rendezetlenül követik a hely katolikus történetét, de reményeink szerint hamarosan rendezettebb formában tudjuk majd itt közreadni. Ha az olvasók között bárki akad, aki képpel, feljegyzéssel, dokumentummal tud segíteni kérjük vegye fel a kapcsolatot Urr Zsolt Ipoly plébánossal a zsolt.atya@monorplebania.hu e-mailcímen.

TÖREDÉKES FELJEGYZÉSEK

 • Vasadot először 1361-ben említenek oklevelek, de a török hódoltság alatt a muzulmánok használták ezt a területet. 
 • A hódoltság utáni első írásos adat 1690-ből származik, ami a Ráday család birtokaként említi. 
 • 1756-ban telepesek érkeztek Marcellházáról, ahonnan református hitük miatt elüldözték őket, és itt leltek új otthonra. A letelepülő lakosság hagyományosan mezőgazdasági munkával foglalkozott. Az emberek nagyobb része a települést körülvevő szórvány tanyavilágban (ahogy ma mondják a külterületen) éltek, és dolgoztak.
 • Az itt élők között volt több katolikus család is. Elsőnek a nagyobb földterülettel rendelkező Bokros család vállalt fontos szerepet a katolikus hit továbbadásában. Bokros Istvánné, a mindenki szeretett Loli nénije 1892. július 21-én született. Tanár néni volt és tudott zongorázni, így a gyerekeknek ünnepekre mindig egy kis énekes jelenetet tanított meg, ezzel is ráhangolva a gyerekeket az közelgő ünnepre.  Sajnos a férje vakbélgyulladása és korai halála után egyedül maradt és tett egy „fogadalmat”. Nem ment újra férjhez és szerzetbe sem lépett be. Ekkor építette a kápolnát. Továbbá vállalta még a hívek ügyes bajos egyházi dolgainak intézését, beszedte az egyházadót és bevitte Monorra, a plébániára. Sokszor nem volt más, mint gyalogszerrel ment a Studentz tanyáig (ami kb. 6 km lehetett) és onnan ment busszal a városba.
A Bokros család. Évszám megjelölés nélkül.
 • Az 1950-es évek államosításkor minden földjüket elvették, csak a kápolna és a ház körüli területet hagyták meg Lolika néninek. Loli néni minden reggel elment a kápolnába, ami a házától kb. 800m lehetett, és reggeli szentségimádást, – adorációt tartott. A szentmisék vasárnap délutánonként 3 órától voltak, amin 25-30-an vettek részt. Említésként pár családnév, akik kapcsolódtak a kápolnához: Baier, Baranyi, Fodor, Hargas, Ohát, Skodák, Zubor.
1962 Kápolna búcsuja 1
Kővári atya hívei körében.
 • 1954-től Kővári Imre atya fogta össze az itt élő katolikusokat és tanított hittant az iskolában. 1948-ban szenteltek pappá. Gombáról járt ki, nyáron kerékpárral télen autóbusszal. 

Monori plébánia Historia Domus-ában talált feljegyzések a kápolnáról dr Csáki Tibor plébánostól:

 • 2006-ban az év kiemelkedő feladatának tűztük ki a vasadi kápolna építését. Az amerikai segítség után Németországból is érkezett 4 millió forint a Kiche in Not Segélyszervezettől. A fentieken felbuzdulva tavasszal megkezdtük az anyagbeszerzést. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatunkra 15 millió forint támogatást adott.
 • A tervek elkészültek, de az engedélyezés csúszott, mivel a számunkra adományozott telek a területrendezési terven nem beépíthető. Az átminősítést bonyolította az ANKH egyház feljelentő level. Tiltakoztunk ugyanis az ellen, hogy a Vasadon letelepedni kívánó egyiptomi szekta egyháznak hívja magát. Az alapkőletétel Húsvét napján volt.
 • Nagypénteken a telken felállítottunk egy nyírfa keresztet és annak tövében helyeztük el az alapkövet. A alapkövek Szentföldről és Rómából valók.
 • A telekre a közműveket a nyár folyamán kötötték be. 
 • Az engedélyek szeptemberben lettek meg. Ezután kezdte meg az építkezést Kiss István vállalkozó és csapata. Karácsonyra tető alatt volt a kápolna. 
 • December 23-án nagy ünnepünk volt. Beer Miklós püspök atya újból eljött közénk és az épülő vasadi kápolnában elhelyezte az Alapító Okiratot, szentmisét mondott. 

ALAPÍTÓ OKIRAT SZÖVEGE

Az Úr 2006. esztendejében, Őszentsége XVI. Benedek pápasága alatt, amikor a Váci egyházmegyét főtisztelendő Dr. Beer Miklós püspök úr kormányozza, a Monori egyházközség vasadi filiáját Dr. Csáki Tibor plébános vezeti, ünnepélyesen elhelyezzük az itt építendő Kápolna és közösségi ház alapkövét. 

A Kápolnát Jézus szent szívének és szent keresztjének tiszteletére szenteljük. 

A szent szív és a szent kereszt tisztelete különösen megvalósult Boldog Charles de Foucauld életében, ezért az Ő oltalmába ajánljuk az építendő kápolnát és az újjá szerveződő katolikus közösséget. 

A vasadi katolikus közösségnek az 1930-as években épült egy kis temploma a Rávágyi pusztában, ami a nyolcvanas években a tanyák elnéptelenedése miatt magára maradt és összedőlt. A vasadi katolikus közösségnek a falu határában külön temetője van. 

A vasadi katolikus hívek igénye, hogy rendszeresen legyen szentmise, a többi szentség ünneplése, a hit továbbadása, és legyenek különféle közösségi programok. Az a vágy él a közösségben, hogy ez a ház szolgálja az evangelizáció ügyét, hogy az itt lakó emberek megismerjék Isten szeretetét, amely Jézus Krisztus keresztjében és feltámadásában nyilvánult meg. 

A Kápolnát Kovács Béla okleveles építészmérnök tervezte. A kivitelezésre több vállalkozót is felkértünk. Az építkezést Kiss István vállalkozó vezette. 

Ezzel az alapkőletétellel elindítjuk ennek a Kápolnának és közösségi háznak a megvalósulását, mely vasadon az Ifjúság utcai parkban épül. A telket a vasadi Önkormányzattól ajándékba kaptuk.  

Köszönetünket fejezzük ki Mészáros Éva polgármesternek és a Képviselőtestület tagjainak.  

Az építkezés irányításában részt vesz Huszthy Tamás egyházközségi elnök, Hován László hitoktató és Haulits Gyula építész. 

A vasadi közösség világi vezetőjének felkérjük Farkas Zoltán tanár urat. 

Legyen ez a Kápolna és Közösségi ház Isten dicsőségére. Terjedjen általa Krisztus jó híre és a békesség evangéliuma! 

Vasad, 2006 július 30.-án 

Dr. Beer Miklós megyéspüspök 

 • 2007-ben folytatódott a vasadi kápolna építése. Az egyházmegye is támogatta 10 millió forinttal az építkezést. Húsvétkor már elkészült az oltár. Pünkösdre elkészült a festés.
 • 2007. július 1-én Vasadon dr. Varga Lajos váci segédpüspök felszentelte a vasadi közösség új kápolnáját. Az ünnepségen több százan vettünk részt: katolikus, református hívek, papok, szerzetesek, református lelkészek, a Vasadi Önkormányzat képviselői, távolról jött barátok, régi ismerősök, Charles de Foucauld tisztelői.
A seccó megáldása után a kápolnában.
 • 2009. szeptember 13-án Vasadon Dr. Beer Miklós váci püspök ünnepi szentmisét mutatott be a vasadi kápolnában, majd megáldotta a templom védőszentjét ábrázoló seccót. A Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség lelkinapján felszentelt, a kápolna hátsó falán látható secco – Jelenet Charles de Foucauld életéből – Pethő Anikó és Páljános Erzsébet festőművészek alkotása. A festményen Károly testvér azon személyek körében látható, akik nagy hatással voltak életére. A Jézus Szíve és a Szent Kereszt tiszteletére szentelt kápolnát a 2005-ben boldoggá avatott Charles de Foucauld, Károly testvér oltalmába ajánlották. Magyarországon ez az első kápona és közösségi ház, ahol boldog Károly testvér közbenjárását kérve, testvéri közösségben tudnak találkozni jóakaratú, Istent-kereső emberek. A kápolna szentélyében elhelyezett, fából faragott korpusz Majoros Áron szobrászművész alkotása.

Évszám nélküli feljegyzés Dr. Csáki Tibor plébánostól a nagyköveti látogatásról.

Marosi Antal 200-2009 között volt a nevezett rádió munkatársa. Amennyiben rátalálunk a dátumra helyesbítünk.

Algériai nagykövetasszony Vasadon 

Marosi Antal a „Lánchíd” Rádió munkatársa az Algériai Nagykövetség jóvoltából kiutazhatott Algériába, és ott eljutott Tamanrassetbe is, ahol Charles de Foucauld élt. A vasadi kápolnát szenteléskor az Ő oltalmába ajánlottuk. A sivatag csendje, a többezer méteres hegyek, nagy hatással voltak Marosi Antalra. Ennek a helynek a kisugárzása, különleges varázsa arra inspirálták, hogy ott maradjon. Mivel feladatai hazahívták, nagyon szép fotókat készített ezekről a csodálatos helyekről azzal a szándékkal, hogy megajándékozza azokat, akik Charles de Foucauld lelkisége szerint élnek és ezekre a helyekre nem tudnak eljutni. Így kerültek a kinagyított fotók Vasadra és egy szép ünnepség keretében átadta a nemrégiben felszentelt templom közösségének. Jelen voltak többek között az algériai nagykövetség részéről Bouslama Hafiola nagykövetasszony, akinek háláját fejezte ki a Lánchíd Rádió munkatársa. A családias ünnepséget a Duna Televízió is közvetítette, melyen vendégül láthattuk Vasad község polgármesterasszonyát, a Jézus Kistestvérei szerzetesrend tagjait a kápolna közösségének nagy örömére. 

2020. július 19.

2020. július elején Boldog Charles de Foucauld ősszel várható szentté avatása előtt Rómából a posztulátor atya a magyarországi nővéreken keresztül a kápolnának csontereklyét adományozott, melyet július 19-én helyeztünk el ünnepélyesen a kápolnában. A szentmisét Urr Zsolt Ipoly plébános mutatta be. Jelen volt a Duna TV is kis forgatócsoporttal.